ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)


ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ปี 2566   
                        - เรียน อธิบดีทุกกรม
                        - เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารการประชุมเด็กปฐมวัย  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2565

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ปี 2565
                        - เรียน อธิบดีทุกกรม
                        - เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด                          

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2565

เอกสารจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2566

                        - แบบคำของบประมาณ
                        - รายละเอียดค่าใช้จ่าย(ตัวคูณรายกิจกรรม)
                        - แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 64
                        - เรียน อธิบดีทุกกรม
                        - เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด                          

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อยาแผนไทยร่วม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อยาแผนไทยร่วม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อยาแผนไทยร่วม เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564   

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2564 

 

 

  

 
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) 161/1 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร 074441373  โทรสาร 074441374