ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)


- หนังสือที่ สธ 0222/689 ลงวันที่ 24 ก.ค.2563 แจ้งเปลี่ยนผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 186/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสุขภาพผู้ไปแสวงบุญในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1/2564 แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการสุขภาพผู้ไปแสวงบุญในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

- คำสั่ง ศบ.สต. ที่ 208/2563 แต่งตั้งคณะทำงานฮัจย์และอุมเราะห์

- คำสั่ง ศบ.สต. ที่ 219/2563 แต่งตั้งคณะทำงานสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้ไปแสวงบุญ

 

- คำสั่ง ศบ.สต. ที่ 209/2563 แต่งตั้งคณะทำงาน ศาสนสถาน ศาสนธรรม และอาหารปลอดภัย

- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2574/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในพื้นที่

- คำสั่งคณะกรรมการแพทย์แผนไทย ที่ 210/2563 แต่งตั้งคณะทำงานจัดซื้อยาแผนไทย โดยการสืบราคา

- คำสั่งคณะกรรรมการแพทย์แผนไทย ที่ 1 / 2563 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการปลูก การผลิตยา และการใช้ยาสมุนไพร

- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 864/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล

- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1607/2564 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษา ผอ. รองผอ.ศบ.สต.

- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1092/2549 เรื่องจัดตั้ง ศบ.สต.

- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1337/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา ผอ. รองผอ. ศบ.สต.

- คำสั่ง ศบ.สต. ที่ 220/2563 เรื่อง มอบหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่

- คำสั่ง ศบ.สต. ที่ 19/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ศบ.สต.

 

ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) 161/1 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร 074441373  โทรสาร 074441374