ระบบตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนของผู้เดินทางไปฮัจย์ อุมเราะห์
กระทรวงสาธารณสุข

ระบบผู้เดินทางไปฮัจย์ ระบบผู้เดินทางไปอุมเราะห์ ทีมผู้พัฒนาระบบ