ระบบตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และอุมเราะห์
กระทรวงสาธารณสุข

ระบบผู้เดินทางไปฮัจย์ ทีมผู้พัฒนาระบบ คู่มือการใช้งาน แบบฟอร์มขอ user

เข้าสู่ระบบ