เข้าสู่ระบบ (เพื่อลงทะเบียนผู้เดินทาง)

ชื่อ-นามสกุล*:
เลขบัตรประจำตัวประชาชน*:
หมายเหตุ*: ข้อมูลที่กรอกในหน้านี้เป็นข้อมูลของ บุคคลที่ลงทะเบียน ให้กับฮุจญาต
บุคคลที่ลงทะเบียน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ, แซะห์, บุคคลทั่วไป และเจ้าหน้าที่

เข้าสู่ระบบ

แบบฟอร์มสำหรับขอ user:

ที่ปรึกษา

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้


ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล
ผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา


ภก.ประเวศ หมีดเส็น
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้


ทีมผู้พัฒนา:
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เนื้อหาหน้าดาวน์โหลด
1.หน้าแรก1-1
2.หน้าเข้าสู่ระบบ2-8
3.รูปแบบการค้นหาข้อมูล9-10
4.เมนูปุ่ม "ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน" (ผู้ใช้:user)11-12
5.เมนูปุ่ม "หน้าหลัก"13-17
6.เมนูปุ่ม "ข้อมูลสุขภาพผู้เดินทาง"18-20
7.เมนูปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูลทั่วไป"21-23
8.เมนูปุ่ม "อบรมผู้เดินทาง"24-26
9.เมนูปุ่ม "ตรวจสุขภาพผู้เดินทาง"27-38
10.เมนูปุ่ม "ฉีดวัคซีนผู้เดินทาง"39-52
11.เมนูปุ่ม "การติดตามเฝ้าระวัง"53-55
12.เมนูปุ่ม "รายงาน"56-69
13.ที่ปรึกษา และทีมผู้พัฒนา70-70
รวม