Login:อุมเราะห์


ลงชื่อเข้าใช้

   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านให้ใช้อันเดียวกับระบบตรวจสุขภาพผู้ไปฮัจย์ครับ


พัฒนาโดย ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)  161/1 ถ.รามวิถี  ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074441373   โทรสาร.074441374