ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบตรวจสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์
สำหรับผู้ประกอบการ
-------------------------------
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์พัฒนาโดย ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)  161/1 ถ.รามวิถี  ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074441373   โทรสาร.074441374