ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

การอบรมผู้นำกลุ่ม (แซะห์) เพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563

ในการนี้ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์แจ้งผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรม
ตามรุ่นที่ประกาศรายชื่อด้วย

 
 
  รุ่นที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันที่ 4-5 มีนาคม 2563   *********** กำหนดการอบรมกระบี่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้