ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

การอบรมผู้นำกลุ่ม (แซะห์) เพื่อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563

ในการนี้ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์แจ้งผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรม
ตามรุ่นที่ประกาศรายชื่อด้วย


รุ่นที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่าสุด (170263) **********กำหนดการวันที่ 18-19 กพ.63  
 
รุ่นที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม********** ในวันที่ 27 ก.พ.63
  รุ่นที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม   *********** ในวันที่ 27 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้