ประกาศ

ด้วย  ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)  กำหนดจัดอบรมการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้แก่ผู้นำกลุ่ม (แซะห์ ) อสม.ฮัจย์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และมีความเข้าใจในขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาในหน่วยพยาบาลไทย
โดยกำหนดจัดอบรมจำนวน 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอัลมีรอซ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมลันตา รีสอร์ท ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ในการนี้ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) ขอเชิญผู้นำกลุ่มแซะห์ในสังกัดของท่าน เข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ข้างต้น 

และจะประกาศรายชื่อตามรุ่นดังนี้


รุ่นที่ 1 ประกาศรายชื่อในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ประกาศรายชื่อในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
       ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ประสานงาน นายพัสสน หนูบวช โทร.0892940606     อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา