ประกาศ

ด้วย  ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)  กำหนดจัดอบรมการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้แก่ผู้นำกลุ่ม (แซะห์ ) อสม.ฮัจย์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และมีความเข้าใจในขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาในหน่วยพยาบาลไทย
โดยกำหนดจัดอบรมจำนวน 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมญันนะตีย์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอัลมีรอซ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่ฟอร์นเบย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ในการนี้ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) ขอเชิญผู้นำกลุ่มแซะห์ในสังกัดของท่าน เข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ข้างต้น ทั้งนี้ให้ลงทะเบียน ในแต่ละบริษัท (แซะห์ 1 คนต่อผู้แสวงบุญ 25 คน)

ผู้จัดจ่ายค่าที่พักให้ จำนวน 1 คืนสำหรับรุ่นที่ 1และ 3 เท่านั้น หากต้องการพักเดี่ยวจ่ายส่วนที่เกินจากผู้จัดจ่ายให้

และจะประกาศรายชื่อตามรุ่นดังนี้

 
รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ประกาศรายชื่อในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
   

                                                     ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ประสานงาน นายพัสสน หนูบวช โทร.0892940606     อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา