ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
เมนูหลัก

- หน้าแรก
- วิสัยทัศน์
- ทำเนียบผู้บริหาร

- ปฏิทินการดำเนินงาน
- คำสั่งเขตสุขภาพที่ 12   
- รายงานการประชุม คบข
- ข้อมูลพื้นฐานเขต 12

ทำเนียบบุคลากรเขต12 ปี 58
- ข้อมูลบุคลากรเขตสุขภาพที่ 12
- กีฬากระทรวงสาธารณสุขสามัคคี

- กีฬาสาธารณสุขเขต 12

- สถิติการเข้าชม

- ข้อมูลสำนักงานเขต
- ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ เขตสุขภาพที่ 12

ระบบสารสนเทศเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
· สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
· ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 39 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                    
                                    
hajjforum
                       
                                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                 อุมเราะห์

                                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารดาวโหลด

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

DOWNLOAD\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

สรุปผลการนิเทศและประเมินคุณภาพข้อมูล เขตสุขภาพที่ 12

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

DOWNLOAD

เอกสารการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแนวทางจัดสรรงบประมาณปี 2560\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

DOWNLOAD

เอกสารประกอบการประชุมต้อนรับ รมต.กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 12 พ.ค.2559

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

DOWNLOAD

เล่มแผนตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

DOWNLOAD

แบบฟอร์มนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ดาวน์โหลด


ตรวจราชการ

เอกสาร
หนังสือเชิญ/คำสั่ง/ประกาศ/งานนำเสนอ
วิดีโอนำเสนอ


ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
  
นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12


ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
  • พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนา ภาคประชาชน และท้องถิ่น (ปอเนาะ มัสยิด วัด ส่งเสริมสุขภาพ โรงครัว ฮาลาล)

  • พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์      
กลุ่มงาน ต่างๆ


แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

ดีเยี่ยม
เยี่ยม
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 363
คำแนะนำ: 0
ทีมพัฒนา
 


สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 
๑๖๑/๑ อาคารมหิดลอดุลยเดช ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐   
โทร. ๐-๗๔๓๒-๓๔๓๑ โทรสาร. ๐-๗๔๓๒-๓๒๘๕

สนง.เขตสุขภาพที่ 12 Email:region12sk@gmail.com

by:นายธีรยศถ์ ทองศรีโทร.074323431 Email:cioregion12@gmail.com