ระบบตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และอุมเราะห์
กระทรวงสาธารณสุข

ระบบผู้เดินทางไปฮัจย์ ระบบผู้เดินทางไปอุมเราะห์ ทีมผู้พัฒนาระบบ